O nás

Vážené dámy,pánové milí spoluobčané

 

Dovolte mi,abych Vám touto cestou představil společnost Technické služby Velká Bíteš spol s r.o., která v minulém  roce oslavila svoje dvacáté výročí od doby vzniku, jako společnosti s vlastní právní subjektivitou.

Dovolte mi taktéž, abych vás seznámil s historií společnosti tohoto  období ,s hlavní náplní a činností společnosti s cíly a podnikatelskými záměry příštího období, včetně podrobných a mnohdy užitečných informací týkajících se všedního života ve Vašem městě.

Jak již bylo předesláno dříve ,je tomu  již dvacet let, kdy byl z příspěvkové organizace města Velká Bíteš vyčleněn odbor technických služeb a byla založena nová společnost Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o a to k 31.3.2000.

Hlavní náplní jak bývalé příspěvkové organizace tak i nově vzniklé společnosti, bylo nabídnout komplexní služby v oblasti nakládání s odpady,ekologické poradenství,zřizování a provozování zařízení pro nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů.Mimo jiné společnost zajišťovala opravy veřejného osvětlení,údržbu a úklid komunikací včetně zimní údržby a v rámci možností a využití volných kapacit i nákladní autodopravu.V rámci výše uvedených aktivit bylo dáno do užívání nájemním vztahem mezi jediným vlastníkem a to městem Velkáá Bíteš a společností TS provozování řízené skládky komunálních odpadů Osová Bítýška a areál dílen Karlov.

V květnu téhož roku byla na nově vzniklou společnost převedena činnost kuchyně s jídelnou sídlící v části budovy Lánice 42 .Hlavní prioritou tohoto  zařízení, bylo nadále poskytovat služby v oblasti stravování s prioritou zajištění stravy pro domov důchodců.

V témže roce v rámci zkvalitnění a dostupnosti služby občanům v oblasti třídění a likvidace odpadů byl vybudován a předán do užívání sběrný dvůr na ulici Kozí,kde mohou občané Velké Bíteše a jejich integrovaných obcí bezplatně ukládat velkoobjemové odpady ,odpady komunální a nebezpečné a odpady jiné na které má společnost zvláštní povolení.

Chod společnosti v tomto roce zajišťovalo  18 zaměstnanců s celkovým obratem  cca 5 mil Kč.

V dalších letech  svého trvání kladla společnost důraz na zkvalitnění a rozvoj poskytovaných služeb ,modernizaci vozového parku , ekonomické zhodnocování svěřeného majetku a v rámci možností nabídnout nové služby jak pro svého strategického partnera tak i pro ostatní klientelu.

V období roku 2001 – 2010 prošla společnost řadou hlavním mezníků ve vývoji a etablování se na trhu nabízených služeb .

Hlavní prioritou v tomto období jakož i dříve je nabídnout a zkvalitnit služby v oblasti nakládání s odpady.Jsou zřizována sběrná místa s možností zde uložit papír,plast a sklo, v areálu dílen je vybudována ocelová hala na dotřiďování smíšeného papíru,sběrný dvůr získává statut chráněné dílny,kde nachází své uplatnění do té doby těžko zaměstnatelní  občané se sníženou pracovní schopností.Statut chráněné dílny vzápětí získává i pracoviště na dotřiďování papíru ,kde jsou taktéž zaměstnáni občané se sníženou pracovní schopností.Dochází k modernizaci vozového parku,kdy formou leasingů jsou zakoupeny vozidla jak nákladní tak na sběr a svoz komunálních odpadů tak i vozidla speciální na svoz odpadu velkoobjemového.

Schválením jediného vlastníka města Velká Bíteš dochází v tomto období taktéž k rozšíření poskytovaných služeb a živností a to zejména v oblasti provádění staveb ,provozování sportovního zařízení  a veřejných WC.

Mezi významné události  předešlého období  a to zejména roku  2003 rozhodně patří strategická rozhodnutí týkající se aktivní politiky a iniciativního přístupu k třídění,využití a likvidaci jednotlivých druhů odpadů s významným ekonomickým přínosem a získáním integrovaného povolení IPPC pro další chod a provoz řízené skládky komunálního odpadu Osová Bítýška v rámci evropské unie.Dále pak rozhodnutí provést ve společnosti příslušné organizační změny,propracovat a zlepšit systém řízení a organizace s cílem připravit společnost k certifikaci na bázi systému managementu jakosti a environmentálního managementu.Úspěšným završením tohoto rozsáhlého procesu je udělení certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997 společností Český lodní a průmyslový registr Praha pro oblast stavebnictví a oblast nakládání s odpady,které společnost získala v roce 2004.

Stinnou stránkou roku 2003 je uzavření provozu jídelny s kuchyní Lánice 42 z důvodů nevyhovujících prostor a technologického vybavení tohoto zařízení.V té době začínají rozsáhlá jednání o umístění nového provozu s výsledkem umístit tento provoz do bývalé kuchyně s jídelnou v areálu bývalé traktorky s tím že výše uvedený objekt je nutné z celé části rekonstruovat.

V témže roce se taktéž kolaudují veřejné WC na Masarykově náměstí a v průběhu měsíce září se uvádějí do zkušebního provozu.

Mezi nejhlavnější milníky společnosti určitě patřilo období roků 2008-2010 kdy došlo k navýšení základního kapitálu  společnosti a to prostřednictvím převodu dvou nemovitostí Masarykova nám. 88 a budovy dílen Karlov 77.Oproti těmto převodům stál na straně Technických služeb příslib, že tyto budovy budou postupně rekonstruovány a uvedeny do stavu odpovídajícímu zpracovanému projektu.Tento příslib byl splněn v roce 2010, kdy byla celá budova Masarykova nám. zrekonstruována a předána do užívání současným nájemcům.Jako další a velice významný krok v tomto období bylo zavedení systému  svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů, na který TS získalo v rámci dotačního programu OPŽP dotaci ve výši 40% z celkových uznatelných nákladů ve výši téměř 10 mil. Kč.

Chod společnosti v této době zajišťuje cca 50 zaměstnanců ,celkový obrat firmy je cca 27 mil.Kč.

Vše co jsem zde popsal a uvedl  je pouze zlomkem všech   činností které TS provádějí a nabízejí a  které přispívají ke spokojenosti s nabízenými službami  všem našim partnerům a spoluobčanům.

 

Závěrem je nutné taktéž říci, že vše co jsem zde popsal není práce a zásluha jen vedení firmy,ale Vás všech,našich zaměstnanců a obchodních partnerů  a rád bych Vám touto cestou za vše poděkoval a doufám, že další období bude tak úspěšné, jako toto minulé.

 

Ještě jednou Vám všem velký dík

Ing. Gaizura Pavel

jednatel společnosti

stanovy_spolenosti.pdf Vpis_z_OR.pdf

Informace o subjektu mimosoudního řízení spotřebitelských sporů.docx

 

Hlášení závad

Nahlásit závadu

Anketa

Navštívili jste již někdy solnou jeskyni?